Schoolvisie

1. De Sint-Jorisschool: een HARTELIJKE school voor een boeiende toekomst! = We zijn een gemeenschap.

  • Waar iedereen zichzelf mag zijn en worden.

   Elke leerling is een jongere op weg naar volwassenheid. Vanuit het persoonlijk verleden heeft iedereen een eigen rugzak mee waarin zowel positieve als negatieve rvaringen steken. Deze ervaringen kunnen heel sterk de schoolloopbaan beïnvloeden. We willen dat elke leerling zich goed voelt op onze school en dat de Sint-Jorisschool een positieve ervaring wordt.

  • Waar samen wordt geleefd en relaties worden opgebouwd.

   Een school veronderstelt het samenleven van mensen. Zowel binnen klasgroepen als in de niet-klasgebonden momenten is het respectvol omgaan met elkaar een heel belangrijke pijler in ons opvoedingsproject. Dit als voorbereiding op een verder leven in een heel diverse en multiculturele samenleving.

  • Waar je je verantwoordelijk leert voelen voor de samenleving.

   Een goede klasgeest, een goede schoolsfeer kan enkel wanneer iedereen daar zijn steentje toe bijdraagt. Dit kan op heel veel verschillende manieren gebeuren. Zowel binnen de schoolmuren als buiten de schoolmuren verwachten we correct gedrag.

  • Waar iedereen gelijke onderwijskansen (GOK) krijgt.

   Alle leerlingen moeten gelijke onderwijskansen (GOK) krijgen, ongeacht hun verschil in aanleg, levensstijl, leeftijd, karakter, etnische, culturele of sociale afkomst. Rechtvaardige onderwijskansen op school creëren, betekent een schoolcultuur scheppen waar met die verscheidenheid rekening wordt gehouden. Het GOK-team op school past verschillende werkvormen toe die het gelijke (onderwijs)kansenbeleid concreet gestalte geven.

  • Waar zorg is wanneer iets moeilijker gaat.

   Naast de vakleerkracht, de klastitularis, de opvoeder en de groene leerkracht en de peters en meters heeft de school een goed uitgebouwde interne leerlingenbegeleiding (ILB). Samen met alle betrokkenen wordt de nodige zorg, binnen de mogelijkheden van de school, geboden.

Dit realiseren we vanuit onze christelijke inspiratie.

2. De Sint-Jorisschool: Een hartelijke SCHOOL voor een boeiende toekomst! = Wij zijn een school! (opvoeden van jonge mensen met leer- en leefregels)

  • Waar aandacht is voor het hoofd.

   Elke leerling wordt bekwaam – na grondige informatie en kennisverwerving – vanuit verantwoorde motieven te kiezen en te handelen.

  • Waar aandacht is voor het hart.

   Elke leerling wordt bekwaam – via een kritische en actieve wijze - tot dienstverlening aan de maatschappij en bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering.

  • Waar aandacht is voor de handen.

   Elke leerling wordt bekwaam om door de opleiding een stevige positieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijk welzijn van medemensen.

  • Waar leerlingen zelfstandig leren werken en handelen.

   Vanuit de verschillende vakken wordt van de leerlingen verwacht dat ze in staat zijn om de aangereikte en zelfgezochte informatie zelfstandig te verwerken. Dit groeien naar zelfstandigheid wordt in de loop van de verschillende leerjaren opgebouwd naar het einde van de schoolloopbaan toe. De geïntegreerde proef (gip) is hier een bewijs van.

  • Waar wordt geleerd aan en van elkaar.

   Leren gebeurt op heel wat verschillende manieren. De school probeert te werken aan een goede afwisseling van alle vormen van onderwijs. Naast het aanreiken van informatie en kennis, wordt ook heel wat kennis verworven in het samen werken.

Dit realiseren we vanuit de vakgebonden en vakoverschrijdende doelstellingen.

3. De Sint-Jorisschool: Een hartelijke school voor een BOEIENDE toekomst! = Wij staan midden in het leven! (als wereldburger)

  • Waar aandacht is voor cultuur op school!

   Naast cultuur die reeds aan bod komt binnen de lessen, sluit de school ook aan bij initiatieven zoals het filmforum, jeugd en muziek, schooltoneel, een auteur in de klas… Op die manier krijgt de leerling de smaak om op eigen initiatief zijn culturele bagage verder te ontwikkelen.

  • Waar aandacht is voor milieu op school (MOS)!

   Bewust omgaan met het milieu is een must: onze fietshersteldienst, kritisch omgaan met energie, dikke truiendag, sorteren van afval...

  • Waar aandacht is voor gezondheidsbeleid!

   Gezondheid is de zorg voor iedereen.
   Via heel concrete acties proberen we hier bewuster rond te worden: gezonde voeding in het schoolrestaurant, gezondheidsvoorlichting, rookvrije klassen, sport over de middag, woensdagnamiddagsport, actie tutti frutti, nauwe samenwerking met ILB-CLB-LOGO West-Vlaanderen…

  • Waar aandacht is voor stages en projecten!

   Kennis moet kunnen worden getoetst aan de praktijk. Daarom wordt heel wat aandacht besteed aan de stages binnen de verschillende studierichtingen.

  • Waar aandacht is voor grote mens- en wereldbetrokken initiatieven.

   Elk schooljaar staat een groter initiatief centraal waarbij iedereen op een of andere manier betrokken wordt. Schooljaar 2007-2008: Stress-factor: we werken samen een muziekfestival uit – schooljaar 2008-2009: in het kader van het jaar van de gezondheid werken we samen rond Kom op tegen kanker – schooljaar 2009-2010: SIJO steunt het Techasproject in Burkina Faso - schooljaar 2010-2011 steunen we sportinitiatieven voor minder-valide mensen.

Dit realiseren we binnen de lessen, maar ook in tal van andere, bijkomende opvoedingsinitiatieven en vormingsactiviteiten.

4. De Sint-Jorisschool: Een hartelijke school voor een boeiende TOEKOMST! = We zijn een school met nadruk op het toepassen!

  • Waar we de theoretische kennis afstemmen op de latere studies en de arbeidswereld.

   In de aso-richtingen ligt de nadruk op de algemene kennis. In de tso-richtingen werkt men eveneens aan een ruime theoretische basis die aangevuld wordt met praktische toepassingen binnen het eigen vakgebied. Reeds in de 1ste graad wordt hier al een aanzet gegeven binnen de gekozen keuzevakken en opties.

  • Waar de nadruk ligt op de directe voorbereiding naar de arbeidswereld in bso.

   Vanaf de tweede graad wordt de arbeidswereld binnengebracht in het lesgebeuren. Dit wordt concreter tijdens de stages in de derde graad bso.

  • Waar de nadruk ligt op de theoretische toegepaste kennis in het tso.

   Vanaf de tweede graad wordt de link met de concrete toepassingen van de leerstof, de rode draad doorheen het leerproces. Dit vertaalt zich in projecten, stages, bedrijfsbezoeken en dergelijke.

  • Waar veel aandacht is voor oriëntering en advisering.

   Elke leerling moet in de juiste studierichting kunnen zitten. Dit betekent dat hij succes kan ervaren en beloond wordt voor zijn inzet. Daarom neemt de school veel tijd voor het juist oriënteren en adviseren van de leerlingen. Naast de klassenraden wordt in de 2de leerjaren van elke graad extra aandacht besteed aan oriëntering tijdens de lessen.

  • Waar we steeds op zoek gaan naar vernieuwing.

   Een school moet in beweging blijven, moet attent zijn voor de voortdurende vernieuwingen in de maatschappij en in het onderwijs. Daarom werken we nauw samen met de stageplaatsen en proberen we de evoluties binnen het werkveld concreet op te volgen. Het regelmatig bijscholen en bijsturen op onderwijsvlak is een blijvende bekommernis.

Dit realiseren we vanuit een open houding en aandacht voor de maatschappij rondom ons.

5. De Sint-Jorisschool: Een hartelijke school voor een boeiende toekomst! = We zijn een ORGANISATIE!

  • Waar leerkrachten de menselijke steun en de materiële middelen krijgen om hun taak creatief en optimaal te realiseren.

   Daarom besteedt de school heel veel aandacht aan goed uitgeruste, nette les- en vaklokalen en eigentijds pedagogisch materiaal. Elke leerkracht wordt gestimuleerd om zich bij te scholen binnen het eigen vakgebied maar ook vakoverschrijdend.

  • Waar het ondersteunend personeel in overleg met elkaar, zorg draagt voor de praktische werking van de school.

   Het ondersteunend personeel is het hart van de school. Ze hebben een blijvende voeling met wat in en rond de school gebeurt. Hierbij is regelmatig overleg en bijscholing belangrijk.

  • Waar het middenkader iedereen probeert te stimuleren om te komen tot zinvolle samenwerking.

   Het uitbouwen van een goed middenkader is een blijvende zorg van de school.

  • Waar met alle andere participanten samen gezocht wordt naar een goede samenwerking.

   Regelmatig contact met ouders, stagebedrijven, stagebegeleiders, CLB, bestuursverantwoordelijken, overlegorganen is belangrijk om een constante voeling te hebben met wat leeft in en rond de school.

  • Waar de directie een ondersteunende structuur creëert die de school organisatorisch en inhoudelijk stuurt.

   Vanuit voortdurend overleg wil de directie de Sint-Jorisschool verder uitbouwen tot een hartelijke school met een boeiende toekomst!

Dit realiseren we vanuit gefundeerd overleg en intense betrokkenheid bij de
Sint-Jorisschool.

Kalender

Administratief verlof

ma. 9 juli 2018 tot en met
wo. 15 augustus 2018

Inschrijvingen

vanaf 16 augustus 2018
9 u. - 12 u.
13.30 - 17.30 u.

Boekendag
wo. 29 augustus 2018
8 u. - 18 u.

Ontmoeting 1e jaar
vr. 31 augustus 2018
18 u. - 19.30 u.

Eerste schooldag

ma. 3 september 2018 

 

 

 

 

Infobrochure

infobrochure transparant
766
 
Leerlingen
101
 
Leerkrachten
25
 
Studierichtingen
1548
 
vind-ik-leuks

Contact Menen

Fabiolalaan 2
  8930 Menen
056 51 36 82 
info@sint-jorisschool.be
ma, di, do, vr: 7.45 u - 18 u
wo: 7.45 u - 15 u

Contact Geluwe

Kloosterstraat 15
  8940 Geluwe
056 51 47 51 
geluwe@sint-jorisschool.be
ma, di, do: 7.45 u - 17.45 u
wo: 7.45 u - 12.15 u
vr: 7.45 u - 16.15 u

Scholengemeenschap

Logo scholenaandeleie