Onze school

Maak kennis met onze school

MISSIE EN VISIE

Missie

Sint-Jorisschool Geluwe en Menen wil in dialoog met de omgeving en met aandacht voor haar roots kwaliteitsvol onderwijs bieden: met positieve blik op de toekomst, met grote zorg voor elke leerling, met ervaringsgerichte onderwijspraktijken, met een brede eerste graad, in studiegebieden handel, personenzorg en wetenschappen zowel TSO als BSO. Sint-Jorisschool: een hartelijke school, voor een boeiende toekomst!

 

Visie

Sint-Jorisschool: een hartelijke school, voor een boeiende toekomst!

Sint-Jorisschool kent zijn oorsprong bij de zusters Augustinessen. Later namen de zusters van Maria van Pittem (Menen) en de zusters O.L.V. ten Bunderen (Geluwe) de zorg over. Zij boden onderwijs met de katholieke opvoeding centraal, toegankelijk voor het brede publiek en met zorg voor elke leerling. Deze kerngedachten zijn onlosmakelijk verbonden met de school.

Sint-Jorisschool behoort tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dialoog staat centraal. Met open blik, maar met standvastigheid op onze sterktes en eigenheid, willen we met elke leerling, ouder, leraar, … elke gast in gesprek gaan.

Sint-Jorisschool: een hartelijke school, voor een boeiende toekomst!

Hartelijkheid is voor Sint-Jorisschool een grondbeginsel. We zijn gastvrij. Diversiteit laat jongeren toe de vele culturen van deze wereld te ontdekken en te respecteren. Door een open dialoog met elke partner in de schoolomgeving bereiken we het beste resultaat voor onze leerlingen.

Elke leerling moet zichzelf kunnen zijn en mag een eigen weg volgen in de persoonlijke vorming en ontwikkeling. We nodigen leerlingen uit om elkaar hierin te respecteren. De school engageert zich om hier een voortrekkersrol op te nemen. We bieden ruime ondersteuning via leerlingenbegeleiding leerzorg en leefzorg. Welbevinden staat centraal.

Sint-Jorisschool: een hartelijke school, voor een boeiende toekomst!

De Sint-Jorisschool stelt een duidelijk doel voorop: onderwijs bieden. Kennisverwerving, inoefenen van vaardigheden, talentenontplooiing en attitudeontwikkeling staan centraal.

Een leerling staat niet alleen in de Sint-Jorisschool. We leren ervaringen delen, we leren samenwerken en we leren van elkaar. Dit houdt voor de leerlingen ook verantwoordelijkheden in. Respect voor elkaar en correcte attitudes zijn hierbij een noodzaak. We wakkeren verantwoordelijkheidszin bij elke leerling en hun ouder(s) aan om eigenaar te blijven van het eigen leertraject.

Sint-Jorisschool: een hartelijke school, voor een boeiende toekomst!

Een boeiende toekomst start met doordachte keuzes binnen onze school. We begeleiden actief de ouders en toekomstige leerlingen bij de eerste stappen in het secundair onderwijs.

Leerwinsten moeten kunnen leiden tot eerste of definitieve stappen richting een zelfstandigheid rol in onze maatschappij. We zetten aan tot motiverende studiekeuzes in het secundair en we stomen leerlingen klaar voor de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs.

We willen ook bijdragen tot bewustwording van zichzelf en zichzelf in de maatschappij. Leerlingen aanzetten tot een positieve bijdrage aan de samenleving is eveneens een taak die de Sint-Jorisschool wil opnemen. 

WEGWIJS IN SIJO

Image
Openingsuren

De school is dagelijks open op

 • maandag van 7.45 uur tot 18.00 uur.
 • dinsdag van 7.45 uur tot 18.00 uur.
 • woensdag van 7.45 uur tot 16.00 uur.
 • donderdag van 7.45 uur tot 18.00 uur.
 • vrijdag van 7.45 uur tot 17.00 uur.
 
De uren tijdens de examenperiodes, uitstappen en schoolvakanties kunnen afwijken van de bovenstaande uurregeling.
Dagindeling
This image for Image Layouts addon
’s Morgens is de school toegankelijk vanaf 07.30 uur (Geluwe 7.45 uur) en ’s middags vanaf 12.40 uur. De leerlingen zijn minstens tien minuten voor de aanvang van de lessen op school aanwezig.
 
Om 8.10 uur moet iedereen op school aanwezig zijn. Bij het tweede belteken gaan de leerlingen op een rustige manier naar de leslokalen.
 
Wie te laat in het leslokaal aankomt, wordt teruggestuurd naar het AQraad.

Een half uur voor de aanvang van de lessen voorzien we toezicht op het schooldomein. Pas vanaf dan worden de leerlingen op school verwacht.

Na de schooluren verwachten we dat onze leerlingen zo snel mogelijk en rechtstreeks naar huis gaan.
 
 
Image
Image
Directie
This image for Image Layouts addon
Jessica Corty
Directeur
jessica.corty@sijo.be
 
Jolien Bultynck
Pedagogisch directeur
jolien.bultynck@sijo.be
Laptop
Elke leerling in de school werkt verplicht met een laptop. Leerlingen kunnen aan de slag met een eigen toestel of kunnen gebruik maken van een toestel van de school.
 
Onze school biedt de leerlingen de mogelijkheid om in de eerste graad een laptop van de school te gebruiken. Hierdoor kan de aankoop van een laptop uitgesteld worden tot de studiekeuze van het derde jaar.
Hiervoor wordt een gebruikersvergoeding aangerekend van € 50,00 en per schooljaar een huurprijs van € 50,00. (gesplitst over vier facturen)
 
 
Image

SCHOOLREGLEMENT

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders/verantwoordelijken en de school.
Samen leven en werken met zoveel mensen lukt niet zonder goede afspraken. Die afspraken kan je terugvinden in ons schoolreglement.

Een leerling is pas definitief ingeschreven als de ouders/verantwoordelijken en leerlingen akkoord gaan met het schoolreglement.

Image

ZORG OP SCHOOL

"Geluk isTALENT dat iemand in jou herkent."

Met onze slogan "een hartelijke school, voor een boeiende toekomst" in gedachte, leggen we de focus heel sterk op de zorg voor onze leerlingen. Elke leerling legt tijdens zijn schoolloopbaan de bouwstenen voor de verdere toekomst. Wie hulp nodig heeft, kan deze bij ons op verschillende manieren krijgen.
 

In de eerste graad zorgen we voor een comfortabele overgang van het basis- naar het secundair onderwijs. Bovendien zetten we in op gepaste ondersteuning voor onze leerlingen. 

Onze vakleerkrachten zetten hun beste beentje voor om de leerstof zo goed mogelijk uit te leggen en je te helpen waar nodig. 
Bij problemen zijn de klastitularissen het eerste aanspreekpunt. Je kan ook terecht bij je groene leerkracht
We proberen zoveel mogelijk te helpen binnen de lessen. Is dit onvoldoende dan krijg je persoonlijke begeleiding door onze leerlingenbegeleiders

Interne leerlingenbegeleiding: Leefzorg

Image

In onze school willen we dat je je goed voelt. Daar doen we graag extra inspanningen voor. De leerlingenbegeleiding Leefzorg is er om te luisteren, te helpen waar mogelijk of om gepaste hulp in te schakelen.

 Als je moeilijkheden hebt op school, thuis of je je niet goed voelt, gaan we met jou in gesprek.

Interne leerlingenbegeleiding: Leerzorg

Onze leerlingenbegeleiding leerzorg is een team ter ondersteuning van leerlingen met leermoeilijkheden. Als leerlingenbegeleiding stellen we de leerling centraal. Wij willen, samen met leerkrachten, opvoeders, de leerling en zijn ouders het welbevinden en de kans op slagen verhogen. We vertrekken hiervoor zoveel mogelijk vanuit de talenten van de leerling.

Dit doen we in de eerste plaats door het aanbieden van brede basiszorg aan alle leerlingen. Deze zorg uit zich vooral op de klasvloer, waar we als leerlingenbegeleiding kunnen ondersteunen. Daarbij denken we dan vooral aan het aanbieden van boodschappenlijstjes, planners, hulp op de klasvloer, etc. We begeleiden de leerlingen ook bij het maken van hun studiekeuze, zowel voor het vervolg van hun middelbare studies als voor de keuze van hun vervolgopleiding na het zesde jaar.

Daarnaast bieden we verhoogde zorg voor die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij dyslexie, dyscalculie, dysfasie, DCD, auditieve en visuele problematieken, ex-OKAN-leerlingen, … Hiervoor gaan we steeds in overleg met de leerling, de ouders en een leerlingenbegeleider. Die extra begeleiding gieten we in een persoonlijk handelingsplan die een leidraad vormt voor alle betrokken partijen.

Tijdens de examenperiode organiseren we de zorgklas, waar bepaalde leerlingen terecht kunnen om hun examen te maken. Als laatste staan we in nauw contact met het CLB, om problemen tijdig op te vangen en door te geven.

Kortom, met een brede waaier aan ondersteuning geven we de leerling de kans om zijn/haar talenten zo goed mogelijk te ontplooien

Image

Interne leerlingenbegeleiding: campus Geluwe

Image

Je alle kansen geven en zoveel mogelijk leren, ook als je het moeilijk hebt, daar gaan we voor. Dankzij onze leerlingenbegeleidster en coördinator bieden wij zorg op maat zodat jij je goed voelt op onze  school in Geluwe. 

Bij leer- en ontwikkelingsproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS, dysfasie of andere uitdagingen staan we voor je klaar.

Vaak is de algemene basiszorg voldoende, is dit niet het geval gaan we op zoek naar de zorg die best bij de leerling past.

 

Inschrijven met een specifieke zorgvraag

Bij de inschrijving is het belangrijk om voldoende informatie te verzamelen, zo kunnen we uw kind van de gepaste hulp voorzien. Als ouder bezorg je de school het attest of verslag met de diagnose van het CLB of de psychiater. Ook geef je de BASO-fiche af bij inschrijven. De BASO-fiche krijg je op het einde van het lager onderwijs. Hierop staat de gekregen begeleiding vermeld (bv. logopedie of extra uitleg voor wiskunde).
Iemand uit ons zorgteam neemt na de inschrijving nog contact met jullie op om extra in te gaan op de noden van uw kind. 

FIINANCIEEL

Kosten

Image

 Je kind inschrijven in het secundair onderwijs is volledig gratis. De school vraagt wel een bijdrage voor didactisch materiaal, activiteiten en diensten. Voor de start van het schooljaar moeten de boeken aangekocht worden. 

De boeken worden via de school besteld. We werken met een systeem van handboeken en huurboeken. De kostprijs van de boeken hangt af van de richting. Hier kan je ook een lijst met financiële bijdragen raadplegen. De lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven.

Schoolrekeningen

De aankoop van de boeken gebeurt tijdens de boekenverkoop eind augustus. Wie later inschrijft, wordt gevraagd de boekenfactuur onmiddellijk te betalen.

De overige kosten worden verdeeld over vier rekeningen:

 • rekening 1: herfstvakantie
 • rekening 2: kerstvakantie
 • rekening 3: paasvakantie
 • rekening 4: einde schooljaar

Lukt het moeilijk om het bedrag van de boeken of de schoolrekeningen in één keer te betalen, dan kan een afbetalingsplan opgesteld worden. Dit gebeurt in samenspraak met de directie.

BRUGFIGUUR

Als school werken we samen met de brugfiguur, die als vertrouwenspersoon optreedt en een neutrale contactpersoon is tussen de school, het gezin en de buurt.

Waarvoor kan je bij de brugfiguur terecht?

 • Administratie
 • Financiën
 • Huisvesting
 • Opvoeding
 • Vrije tijd
 • Schoolfacturen 
Image
Image

NICE TO SIJO

Elke maand verschijnt onze maandelijkse nieuwsbrief 'Nice to SIJO'. Een vooruitblik van de komende maand, leuke aankondigingen, belangrijke info, afspraken binnen SIJO, een terugblik...
Je kan deze hier lezen.
Image

KALENDER

4 maart: facultatieve vrije dag
6 maart: Ontdekkingstocht Menen (14u00 - 16u00)

15 april: schoolfotografie - klasfoto's
19 april: Open school in Geluwe (17u00- 19u30)

26 april: activiteiten dag voor alle jaren
24-26 april: driedaagse reizen vijfdes en zesdes


1 mei: vrije dag
3 mei: open school in Menen (17u00 - 20u00)

9-10 mei: O.L.H. Hemelvaart

15 mei: tussentijds rapport
20 mei: Pinkstermaandag

21 mei: inschrijfavond in Geluwe en Menen (16u00 - 20u00)

 


11 juni: start proefwerkenperiode
21 juni: laatste dag examens
24-27 juni: deliberaties
25 juni: EXODUS
27 juni: oudercontacten
29 juni: school open op zaterdag voor inschrijvingen en informatie


19 augustus: administratieve opening
28 augustus: boekendag leerlingen 2 - 7 (8u30 - 17u30)
                      boekendag leerlingen 1 (17u00- 18u30)
                      ontvangst leerlingen en ouders 1A (18u00)
                      ontvangst leerlingen en ouders 1B (19u00)2 september: eerste schooldag
13 september: sportdag Menen/Geluwe
26 september: 1 maand SIJO voor leerlingen van 2 - 7

15 januari: eerste avondstudie

23 januari: infoavond scholengroep eerste graad secundair om 19u30.
(Locatie Menen: Grote Markt 13 - aula / Locatie Geluwe: Kloosterstraat 15 - studiezaal.


9 februari: krokusrapport (tussentijds rapport)

Image

PRESIDIUM

Image

Ben je benieuwd naar het presidium van de Sint-Jorisschool? Het presidium is een groep enthousiaste leerlingen die zich inzet voor het welzijn en de belangen van de school. Ze hebben als doel om een positieve bijdrage te leveren aan het schoolleven. 

Het presidium bestaat uit leerlingen van alle klassen uit het zesde jaar. Het is een belangrijk orgaan dat ervoor zorgt dat leerlingen zich betrokken voelen bij hun school en dat er leuke activiteiten georganiseerd worden. Dus heb je ideeën of wil je graag iets organiseren? Het presidium staat altijd open voor jouw inbreng!

QUATTRO

Quattro is een geweldig initiatief waarbij studenten praktijkervaring kunnen opdoen in een echte bedrijfsomgeving. Ze krijgen de kans om verschillende rollen te vervullen, zoals manager, verkoper en boekhouder. 

De oefenfirma simuleert een echt bedrijf en biedt studenten de mogelijkheid om te leren hoe ze bestellingen moeten verwerken, facturen moeten maken en klanten moeten bedienen. Het is als een mini-bedrijfje binnen de schoolmuren.

Wat dit project extra speciaal maakt, is dat het niet alleen gericht is op economie- of handelsstudenten. Alle leerlingen van het zevende jaar business support en logistiek nemen deel en kunnen hun vaardigheden verbeteren.

Quattro staat onder leiding van Mieke Verhaeghe en Veronique Vander Donckt, samen met de leerlingen uit het zevende jaar Business Support hebben zij al heel wat prijzen in de wacht gesleept.

Bezoek hun website.

Image

Adres

Fabiolalaan 2, 8930 Menen
Kloosterstraat 15, 8940 Geluwe

Bel

056 51 36 82
056 51 47 51

Mail

info@sijo.be